Metodika Wattsenglish®

Metoda výuky angličtiny pro děti WATTSENGLISH

Wattsenglish® představuje ucelenou metodiku výuky anglické řeči u dětí předškolního věku. Jazykové studio SPELL je od roku 2007 oficiální licencovanou pobočkou společnosti Wattsenglish® Ltd. pro Ústecký kraj. Společnost, která je tvůrcem akreditované metodiky Ministerstevem školství a tělovýchovy ČR a pro výuku angličtiny u dětí tak po dalších městech ČR rozšířila svou činnost také na Ústí nad Labem, Teplice a Děčín. Díky působení právě rodilých mluvčích bez znalosti češtiny, se dítě angličtinu neučí, ale osvojuje si jí přirozenou cestou. Tato metoda je úspěšná i u dětí, které by později měly při výuce cizího jazyka problémy.

Metoda Wattsenglish® vytváří komunikační rámec, jaký vzniká v přirozeném prostředí bilingvní rodiny, kde jeden z rodičů mluví jiným jazykem než druhý. Děti vnímají učitele při hrách, ale i při ostatních činnostech jako výzvu pro komunikaci. Ve všech měřitelných ukazatelích je tento přístup mnohem úspěšnější než tradiční výuka cizího jazyka, při které se navíc musí děti vyrovnávat s tím, že jedna osoba pojmenovává věci kolem nich dvěma různými jmény.

Wattsenglish® akceptuje přirozená vývojová specifika dětí předškolního a školního věku a důsledně z nich vychází při plánování obsahu, forem a metod.ZÁKLADNÍ PRINCIPY METODIKY WATTSENGLISH®

Schopnost porozumět

Děti rozumí základním významům mateřského jazyka dávno před tím, než jsou schopné samostatného projevu. Ze stejného principu vychází i výuka cizího jazyka v předškolním věku. Děti reagují na určitý podnět vyslovený v cizím jazyce, aniž by měly samy jakékoliv sdělení formulovat. Cizí jazyk je poté osvojován stejně přirozeně jako mateřský, děti chápou smysl celých výroků. Učitel dále probouzí motivaci k porozumění mimikou, gestikulací, obrázky, loutkami apod.

Využití her a pohybu
Vhodné jsou metody prožitkového a kooperativního učení hrou a takovými činnostmi, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat. U dětí vzniká často největší motiv ke komunikaci právě při hře. Vhodné podmínky k výuce vytváříme tehdy, pokud jsou hry zábavné a vzrušující a pokud jsou navíc koncipovány tak, aby umožňovaly všem dětem vyniknout. Pohyb je důležitým prostředkem jak k neverbální komunikaci, tak k odreagování.

Nepřímé učení
Didaktika nemůže připomínat klasickou výuku se slovy jako prvky. Jazyk není pro děti oddělitelný od reality, kterou zažívají. Rády imitují hlasy z písniček a scének, napodobují postavy z příběhů a jejich způsob vyjadřování. Baví je pohádky, říkanky a hádanky, a tím i nové zvuky, které se v nich objevují. Tímto způsobem zapojují stejné oblasti rozumu, které používají k osvojení mateřského jazyka. Dochází k nepřímému, ale nejvíce efektivnímu učení.

Rozvíjení představivosti
Děti prožívají scénky a příběhy naplno. Učitelé napomáhají vytvářet pohádkové prostředí. Díky vyvinuté dětské fantazii umožňuje gradování příběhů v pohádkách nebo písničkách operovat s cizím jazykem jako s jejich mateřštinou.

Aktivace všech smyslů
Kognitivní vývoj dítěte stojí na zapojení všech smyslů. Mateřský jazyk si dítě osvojuje prostřednictvím vícesmyslové motivace, stejně tak musíme v předškolním věku přistupovat k předávání cizojazyčných dovedností. Při výuce jazyka navíc děti procvičují manipulační činnosti, konstruktivní a grafické činnosti, jsou využívány i smyslové a psychomotorické hry a hry hudební a hudebně pohybové.

Střídání činností
Děti se soustředí jen v rámci minut, proto musí být výuka živá a prostoupená hrou a pohybem. Aktivity je třeba střídat po pěti až deseti minutách, zařazovat podle potřeby hry podněcující aktivitu dětí i činnosti zklidňující. Je vhodné uplatňovat často aktivity, které jsou dětem známé, zvyšuje se tak jejich pocit sebedůvěry a jistoty.

Upevňování
Opakováním aktivit děti nacházejí potřebnou sebedůvěru. Děti potřebují potvrdit význam sdělení v cizím jazyce. Je třeba si uvědomit, že proces vstřebávání jazyka před tím, než je dítě schopné jazyk vyprodukovat, může být dlouhodobý. Případný stres z mluvení může odstranit sborové opakování písniček či říkanek nebo různé zábavné formy drilu.

Individuální přístup
Učitel musí věnovat v co největší možné míře individuální pozornost každému dítěti. Důležitou součástí procesu výuky je pochvala. Nečekáme s pochvalou na samostatný projev, dítě chválíme již za pokus nebo správnou (i motorickou) reakci. 

Uplatňování těchto principů pomáhá současně rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný vývoj, jeho osobní spokojenost a pohodu.

(C) 2008 - 2021 Spell.cz | Všechna práva vyhrazena | info@spell.cz | powered by Rosette Design