JAZYKOVÉ ÚROVNĚ

Naše škola pro Vás připravila studijní program v několika stupních pokročilosti. Abyste v našem kurzu byli spokojeni, je nezbytně nutné zvolit správnou jazykovou úroveň. Nabízíme Vám proto několik variant, „jak se správně odhadnout“: 

 • Přečtěte si důkladně níže uvedené jazykové úrovně, které nabízíme a pokuste se sami zhodnotit, zda již danou látku ovládáte nebo zda je pro Vás úplně nová.

 • Vyzkoušejte si náš on-line test, který Vaše znalosti vyhodnotí sám. Ale pozor! Je to jen test, takže skutečná úroveň Vašeho jazyka může být maličko zkreslená. Také doporučujeme nepodvádět a neopisovat :-), ani nevyplňovat známou „vylučovací metodou“. Pokud skutečně nevíte, označte, prosím, tlačítko NEVÍM, jen tak může být výsledek objektivní.

 • Navštivte nás! Domluvte si schůzku s naší koordinátorkou jazykových kurzů, která Vám poradí, ukáže učební materiály, probere s vámi vaše časové možnosti a navrhne optimální studijní plán. V případě zájmu poskytne i vstupní pohovor zdarma.


PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ POKROČILOSTI

Naše škola nabízí propracovaný systém jazykových úrovní (např. pro angličtinu A1-A5, pro němčinu N1-N4), které jsou proloženy čistě konverzačními stupni (označené symbolem K). Jednotlivé stupně na sebe plynule navazují, takže po ukončení jednoho běhu je možno navázat v další úrovni.

Pro vaši lepší orientaci a co nejpřesnější zařazení do odpovídající úrovně jsme připravili níže uvedený přehled. Kritériem pro vymezení jednotlivých úrovní jsou gramatické jevy. Neznamená to však, že jsou kurzy zaměřeny gramaticky. Gramatiku chápeme pouze jako prostředek ke komunikaci, ne jako její cíl. Největší důraz proto klademe na konverzaci a praktické užívání jazyka.JAZYKOVÉ ÚROVNĚ - ANGLIČTINA

ANGLIČTINA 1 (A1) - KURZ PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY

Tato úroveň je určena právě vám, kteří jste v jazyce úplnými začátečníky a nemáte s jeho studiem dosud žádnou zkušenost. Předpokládá se naprostá neznalost jazyka, popř. znalost několika slov nebo konverzačních frází.

Gramatický obsah A1:  

 • zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací a tázací   
 • určitý a neurčitý člen, časování sloves to be a to have   
 • přítomný čas průběhový   
 • přítomný čas prostý - kladné a záporné věty   
 • rozkazovací způsob   
 • sloveso can   
 • stupňování přídavných jmen

ANGLIČTINA 2 (A2) - KURZ PRO “VĚČNÉ ZAČÁTEČNÍKY”

Pro vás, kteří máte za sebou jeden nebo více pokusů o studium jazyka, vždy od začátečníků. Účast na tomto stupni kurzu předpokládá znalost časování sloves, základní slovní zásobu a představu o stavbě věty, tzn. tvoření věty oznamovací, otázky a záporu.

Gramatický obsah A2:   

 • osobní zájmena v pádech   
 • some a any   
 • kladný a záporný rozkazovací způsob  
 • přítomný čas prostý a průběhový   
 • budoucí čas   
 • minulý čas prostý - pravidelná slovesa a cca 20 nepravidelných sloves   
 • způsobová slovesa   
 • tvary would a could

ANGLIČTINA 2 KONVERZAČNÍ (A2K) - KONVERZAČNÍ KURZ PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

Tento kurz je určen 1) absolventům A2, kteří si chtějí udělat přestávku v gramatice a zautomatizovat si nabyté znalosti.2) Vám, kteří jste se s veškerou gramatikou obsaženou v A2 již setkali, ale nejste zběhlí v jejím používání v konverzaci.

Obsah A2K:

Čistě konverzační kurz na úrovni přítomného, budoucího a jednoduchého minulého času zaměřený na rozšíření slovní zásoby a automatické používání dosavadních znalostí v mluveném projevu. Obsahuje cca 400 nových slov a obratů z tematických oblastí:   

 • práce a povolání   
 • popis pracovního dne, zvyky a koníčky   
 • nakupování, obchody a jejich sortiment   
 • móda a oblečení   
 • dopravní prostředky, na letišti, cestování, v cestovní kanceláři, dovolená a prázdniny   
 • jak jsme žili v minulosti, plány do budoucna   
 • jídlo a pití, ovoce a zelenina,   
 • v hotelu, v divadle,   
 • určování polohy  
 • vyjádření data   
 • počasí

ANGLIČTINA 3 (A3) - KURZ PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

Pro Vás, kteří již ovládáte látku předchozích dvou stupňů (především tvoření a použití minulého času) a jste schopni základní konverzace.

Gramatický obsah A3:   

 •  minulý čas prostý - další nepravidelná slovesa   
 • minulý čas průběhový  
 •  trpný rod   
 • podmiňovací způsob a podmínkové věty   
 • úplný přehled způsobových sloves a jejich opisů   
 • předpřítomný čas prostý

ANGLIČTINA 3 KONVERZAČNÍ (A3K) - KONVERZAČNÍ KURZ PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

1) Pro absolventy A3‚ kteří si chtějí udělat přestávku v gramatice a zautomatizovat si doposud nabyté znalosti.
2) Pro Vás, kteří jste se s veškerou gramatikou obsaženou v A3, již setkali, ale nejste zběhlí v jejím používání v konverzaci.Čistě konverzační kurz opírající se o gramatiku obsaženou v A3 (především přítomný, budoucí, minulý a předpřítomný čas) zaměřený na rozšíření slovní zásoby a automatické používání stávajících znalosti v mluveném projevu.

Tematický obsah A3K:

cca 400 nových slov a obratů z tematických oblastí:   

 • cestování a historky z cest   
 • zločin   
 • dům a bydlení, koupě domu   
 • společenské události a poznávání nových lidí   
 • knihy versus filmy   
 • fyzické a charakterové vlastnosti, jak se člověk mění v průběhu života   
 • životní příběhy, vzpomínky na dětství, mezilidské vztahy   
 • jakou roli hraje legrace v našem životě   
 • věci, které máme a nemáme rádi   
 • život ve Velké Británii versus život v USA

ANGLIČTINA 4 (A4) - KURZ PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

Kurz je určen vám, kterým již komunikace v cizím jazyce nečiní velký problém, ale potřebujete odbourat zažité chyby, získat cvik, pohotovost a prohloubit své znalosti.

Gramatický obsah A4:   

 • přehled veškerých slovesných časů, se kterými jste se doposud seznámili   
 • předpřítomný čas průběhový  
 • předminulý čas a časová souslednost   
 • nepřímá řeč   
 • úplný přehled podmínkových vět   
 • další použití modálních sloves

ANGLIČTINA 5 (A5) - KURZ PRO POKROČILÉ

Účast v této úrovni předpokládá celkový přehled o gramatice a širší slovní zásobu. Kurz je zaměřen na zdokonalení konverzace, jistotu ústního projevu a další rozvíjení slovní zásoby.

Témata obsažená v kurzech A5: 

 • peníze a jejich úloha v našem
 • cestování, zábavné historky z cest   
 • muži versus ženy   
 • zaměstnání, společenské vztahy v zaměstnání, umění jednat s lidmi, mé první zaměstnání, jak hledat zaměstnání, životopis, společnost, pro kterou pracuji   
 •  současný životní styl, jak se vyvarovat stresu   
 •  koníčky, můj koníček se stal posedlostí   
 • rozhlasové zprávy, zprávy z ekonomiky   
 • pouliční násilí   
 • volby a volební programy   
 • domácnost, nehody v domácnosti   
 •  jak jsem změnil svůj vzhled   
 • restaurace u nás a v zahraničí   
 • jak se cítíme v různých situacích   
 •  zdravotnická péče   
 • neuvěřitelné příběhy z našeho života, jakou roli hraje v životě náhoda   
 • jak vést prezentaci   
 • zajímavosti z historie

JAZYKOVÉ ÚROVNĚ - NĚMČINA

NĚMČINA 1 - kurz pro úplné začátečníky (N1)

Tato úroveň je určena právě vám, kteří jste v jazyce úplnými začátečníky a nemáte s jeho studiem dosud žádnou zkušenost. Předpokládá se naprostá neznalost jazyka, popř. znalost několika slov nebo konverzačních frází.
Gramatický obsah N1:

 • zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací a tázací
 • určitý a neurčitý člen,
 • časování sloves v přítomném čase
 • tvoření věty, otázka, zápor
 • 4. pád podstatných jmen
 • nástin způsobových sloves

Tematický obsah N1:
cca 400 slov a obratů z tematických oblastí:
 • rodina a její členové
 • představování
 • číslovky a vyjádření času
 • státy a národnosti, jazyky
 • povolání
 • pojmenování předmětů v domě, bytě, pokoji
 • přídavná jména a jejich protiklady
 • vyjádření vlastnictví, vyjádření činnosti – cca 30 sloves
 • zdvořilé vyjádření přání
 • nákupy, jídlo, oblečení
 • popis osoby
 • konverzace v hotelu, v restauraci
 • telefonování
 • dopravní prostředky a orientace ve městě

Němčina N2 = KURZ PRO “VĚČNÉ ZAČÁTEČNÍKY”

Pro vás, kteří máte za sebou jeden nebo více pokusů o studium jazyka, vždy od začátečníků. Účast na tomto stupni kurzu předpokládá znalost časování sloves, základní slovní zásobu a představu o stavbě věty, tzn. tvoření věty oznamovací, otázky a záporu.

Gramatický obsah N2:

 • způsobová slovesa, zvratná slovesa
 • odlučitelné a neodlučitelné předpony
 • minulý čas sloves haben a sein
 • perfektum - pravidelná slovesa a cca 20 nepravidelných sloves
 • budoucí čas
 • rozkazovací způsob
 • pády osobních zájmen a členů
 • stupňování přídavných jmen a příslovcí

Tematický obsah N2:
cca 400 nových slov a obratů z tematických oblastí:
 • rodinné vztahy
 • povolání, cizí jazyky a jejich studium
 • země a národnosti
 • orientace ve městě
 • určování času
 • cestování různými dopravními prostředky a jízdní řády
 • pracovní den, dohodnutí pracovní schůzky, služební cesty
 • bydlení ve městě, na vesnici, vybavení bytu
 • konverzace u lékaře, běžné nemoci, lidské tělo
 • nákupy
 • konverzace v restauraci, v hotelu, rezervace pokoje
 • vyjádření činnosti v minulosti
 • dovolená, počasí
 • obchodní firmy a jejich zaměření

Němčina N3 = KURZ PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

Pro vás, kteří již ovládáte látku předchozích dvou stupňů (především tvoření a použití minulého času) a jste schopni základní konverzace.

Gramatický obsah N3:
pády členů a přivlastňovacích zájmen
předložky se 3. a 4. pádem
perfektum a préteritum - další nepravidelná slovesa
spojky
pořádek slov ve vedlejších větách, vztažné věty
zájmenná příslovce
nástin skloňování přídavných jmen

Tematický obsah N3:
cca 400 nových slov a obratů z tematických oblastí:

 • popis bytu a pokoje
 • životní styl, koníčky
 • obchodní firmy a jejich zaměření, představení firmy obchodnímu partnerovi, popis kompetencí, finance,objednávky a reklamace
 • manželský a rodinný život
 • telefonní hovory pracovní a soukromé
 • dovolená
 • výběr partnera a seznamování

Němčina N4 = KURZ PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

Kurz je určen vám, kterým již komunikace v cizím jazyce nečiní velký problém, ale potřebujete odbourat zažité chyby, získat cvik, pohotovost a prohloubit své znalosti.

Gramatický obsah N4:

 • podmiňovací způsob a podmínkové věty
 • trpný rod
 • infinitiv s zu a infinitivní vazby um zu, ohne zu, statt zu

Tematický obsah N3:
cca 400 nových slov a obratů z tematických oblastí:
 • rodinný život, mezilidské vztahy
 • kultura, divadlo, koncerty
 • móda a oblečení
 • studium a kariéra, povolání a jejich úloha ve společnosti, výběr povolání a přijímací pohovory
 • představení sebe sama, životopis
 • nákupy a obchody, volný čas
 • vybavení kanceláře
 • obchodní jednání a jeho pravidla, prodej zboží, zakázky a objednávky, veletrhy
 • aktuální problémy naší společnosti
 • sjednocené Německo

(C) 2008 - 2021 Spell.cz | Všechna práva vyhrazena | info@spell.cz | powered by Rosette Design